First Term Exam Routine of Class 12 (SCIENCE)

सूचना ! सूचना ! ! सूचना ! ! ! मितिः २०७४/०५/१४ हाल कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा (1st Term Exam) २०७४ साल असोज ०१ गते देखि हुने कुरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराईन्छ । परीक्षा सम्बन्धि Read More …

First Term Exam Routine of Class 12

सूचना ! सूचना ! ! सूचना ! ! ! मितिः २०७४/०५/१४ हाल कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा (1st Term Exam) २०७४ साल असोज ०१ गते देखि हुने कुरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराईन्छ । परीक्षा सम्बन्धि Read More …

First Term Exam Routine of Class 11

सूचना ! सूचना ! ! सूचना ! ! ! मितिः २०७५/०५/१४ हाल कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा  (1st Term Exam) २०७४ साल असोज ०१ गते देखि हुने कुरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराईन्छ । परीक्षा सम्बन्धि Read More …

Routine For first Term Exam BBS 4th Year

 मिति २०७४ । ०५ । १२ BBS 4th Year मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूकोे प्रथम त्रैमासिक परीक्षा (1st Terminal Examination)  आगामी २०७४ असोज १ गतेबाट संचालन हुने कुरा सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।              Read More …